Kuntavaaliohjelma

06.03.2017

HUOLENPITOA

PORNAISTEN KESKUSTAN VAALIOHJELMA 2017

Tulevaisuudessa kotikunnan tärkein tehtävä on huolehtia arjen palveluista. Lapsillemme
on turvattava laadukkaat varhaiskasvatuksen palvelut ja mahdollisuus käydä kouluavilma.jpg
mahdollisimman lähellä kotia. Meillä Pornaisissa kouluverkko onkin tällä hetkellä hyvässä
mallissa ja mahdollistaa tämän. Tärkeä osa kuntalaistemme hyvää elämää on myös
viihtyisä elinympäristö. Kunta rakentaa elinvoimaa ja vastaa maankäytöstä,
kunnallistekniikasta sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kuitenkin kuntalaisten on itse
päätettävä tulevaisuudestaan.
Kunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että taloutta hoidetaan hyvin. Tarkka
taloudenpito tarkoittaa sitä, että muun muassa investoidaan harkiten.
Investointitarpeita kuitenkin on ja niitä pitää toteuttaa maltilla, jotta pystytään
vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin. Tämän lisäksi jo olemassa olevista rakennuksista on
pidettävä huolta, sillä korjausvelkaa ei saa syntyä. Kevyen liikenteen väyliä on
suunniteltava ja toteutettava yhdessä ELY-keskuksen kanssa, sillä kevyen liikenteen
väylät lisäävät turvallisuutta kunnassamme. Katuvalaistuksen ja kunnallistekniikan
rakentamista on jatkettava tarpeiden mukaan.
Myös kylien viihtyvyyteen pitää panostaa. Tällaisia panostuksia huolenpitokakkara.jpgvoivat olla esimerkiksi
lähiliikuntapaikkojen kunnostaminen ja rakentaminen. Kylien kehittäminen ja
monipuolisen tonttitarjonnan varmistaminen on yksi kunnan vetovoimatekijöistä.
Keskeisten kyläalueiden rakentamisen tiivistäminen kyläkaavoilla ja
maankäyttösopimusten hyödyntäminen on otettava keinovalikoimaan. Vanhojen
kaavojen tarkastelu ja kirkonkylän kehittämissuunnitelman toteuttaminen lisäävät
keskustan viihtyvyyttä ja vetovoimaa.
Pornaisten kunnan hallinto on ollut säästötoimenpiteiden kohteena ja näyttää siltä, että
siihen on nyt karsimisen sijaan panostettava. On myös harkiten mietittävä henkilöstön
määrää, sillä joillain sektoreilla voidaan tarvita lisäsatsauksia ja toisaalla työnkuvia
muuttamalla voidaan pärjätä vähemmälläkin. Tulevaisuuden kunnan ja sen
työntekijöiden tulee olla ketteriä muuttuvassa maailmassa. Työnantajana kunnan on
panostettava työntekijöidensä hyvinvointiin ja koulutukseen. Sähköisiä palveluita on
myös hyödynnettävä ja kehitettävä. Haluamme, että kunta palauttaa koteihin jaettavan
paperisen Luonnollisesti Pornainen – lehden, sillä tiedotus ei voi jäädä yksin sähköisten
välineiden varaan ja etenkin varttuneempi väestö, järjestöt ja seurat kaipaavat lehteä.
Luonto ja kestävä kehitys on Pornaisten kunnan luonnollinen perusta. Pornaisiin tullaan
juuri maaseutumaisuuden ja luonnon takia. Täällä on mahdollisuus asua väljemmin,
pitää lemmikkieläimiä tai harrastaa puutarhanhoitoa. Pornaisilla on myös erinomainen
mahdollisuus lähellä pääkaupunkiseutua satsata matkailuun. Tässä kunta voisi olla
aktiivinen yhdessä yrittäjien ja yhdistysten kanssa.
Yrittäjiä Pornaisissa on paljon, vaikka kunnan työpaikkaomavaraisuus onkin valtakunnan
matalimpia. Yrittäjien ja kunnan tiivis yhteistyö hyödyttääkin kaikella yritys.jpgtapaa molempia
osapuolia. Pornaisten portissa kunnalla on mahdollisuus tarjota yrityksille tontteja ja
portista on erinomaiset liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja sitä kautta koko
Uudellemaalle. Kunnan panostuksia markkinointiin on menneellä vaalikaudella
parannettu, mutta silti tulevalla kaudella siihen on panostettava entistä enemmän.
Markkinoinnissa yhteistyötä tulee hyödyntää enemmän. Erilaisia omalaatuisempiakin
markkinointikeinoja tulee rohkeasti kokeilla. Tavoitteeksi voisi asettaa näkyvän
yritystoimijan saamisen Pornaisiin.
Kunnan tulisi ottaa aktiivisempi rooli työttömien ja nuorten työllistämisessä. Tällä
hetkellä etsivä nuorisotyö pitää huolen nuorista, mutta yli 30-vuotiaita työttömiä pitäisi
myös aktiivisemmin auttaa työllistymään. Vapaa-aikasektorilla on kiinnitettävä huomiota
siihen, että kaiken ikäisille riittää aktiviteetteja. Vaikka perusturvapalvelut siirtyvät
parin vuoden päästä maakunnan hoidettavaksi, on kunnan edelleen panostettava
vanhusten tarpeisiin yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Päiväkeskustyyppiselle
toiminnalle olisi edelleenkin tarvetta. Nuorilla on kaikilla oltava mahdollisuus
monipuolisiin harrastuksiin. Tässä kannattaa hyödyntää järjestöjen osaamista ja kokeilla
erilaisia yhteistyötapoja heidän kanssaan.
Lapset ja nuoret ovatkin kuntamme tulevaisuus.leo.jpg Lasten- ja nuorten osallisuutta heitä
koskevassa päätöksenteossa tulee lisätä, kuten jo YK:n lasten oikeuksien sopimus
vuodelta 1989 velvoittaa. Tämä vaatii työtä erityisesti lasten ja nuorten parissa
työskenteleviltä, mutta myös koko kunnalta. Lisäksi tämän vuoden alusta voimaan tullut
nuorisolaki korostaa lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemista. Lasten ja nuorten
osallisuus ei saa olla pelkkää kyselyä, vaan aktiivista kuuntelemista sekä kannustamista.
Nuorisovaltuuston roolin kehittäminen ja heidän ottaminen aktiivisemmin mukaan
päätöksentekoon olisi tärkeää. Nuorisovaltuusto on kuluvalla kaudella saanut jo äänensä
kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa ja heille osoitettiin, että heitä kuunnellaan ja
heidän ehdotuksensa ovat kannatettavia.
29.04.2021Vuosikokoustiedote 29.4.2021
16.11.2019Syyskokoukset
25.04.2019Vuosikokoustiedote 25.4.2019
27.04.2017Vuosikokous tiedote 26.4.2017
29.03.2017Pornaisten Keskustan vaalilehti 2017
06.03.2017Kuntavaaliohjelma
09.11.2016Syyskokoustiedote
29.12.2015Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestön syyskokoustiedote
27.05.2015Keskustan Pornaisten vuosikokoustiedote